FANDOM


Zora

Map of Zora

City ResidentsEdit

 • Ambassador :Be'Darins Breggie
 • Ambassador :Vara Frechini
 • Ambassador :Xyrius Zessen
 • Apprentice Overseer :Liangi Vo-Nuang
 • Apprentice Overseer :Nai-Da Fuangi
 • Barman :Fai-Cu Fung
 • City Welcomer :Sai-Ju Fuangi
 • Corporal :Hon Sai-Fuang
 • Corporal :Mi Pa-Sang
 • Corporal :Shuai-Nang Ciai
 • Crafter :Fung Bai-Kung
 • Crafter :Pu-Fu Vang
 • Female Hairdresser :chochoi
 • Female Tattooer :Cai-Ci Vang
 • Fighter :Hiai-Kang Hon
 • Fighter :Tao Nai-Da
 • Guard Chief :Shuai-Chon Vao
 • Guild Apartment Caretaker :Dai-Fan Luoi
 • Guild Apartment Caretaker :Kei-Yao Din
 • Guild Apartment Caretaker :La-Viang Cuo
 • Guild Apartment Caretaker :Sai-Ju Dao
 • Guild Apartment Caretaker :She-Jua Len
 • Guild Apartment Caretaker :Shuai-Nang Len
 • Guild Clerk :Fuan Shu-Quan
 • Harvester :Hiang Vo-Nuang
 • Harvester :Shuai-Chon Ki
 • Heavy Armor Merchant :Fung Nai-Da
 • Heavy Armor Merchant :Vang La-Po
 • Homin Apartment Caretaker :Dai-Fan Liangi
 • Homin Apartment Caretaker :Gai-Guan Len
 • Homin Apartment Caretaker :La-Viang Chi
 • Homin Apartment Caretaker :Qu-Bin Bian
 • Homin Apartment Caretaker :Sai-Ju Din
 • Homin Apartment Caretaker :Shuai-Nang Biani
 • Intendant :La-Po Len
 • Jewel Merchant :Pei-Jeng Fuan
 • Jewel Merchant :Xo-Yuang Biani
 • Light Armor Merchant :Chaoi Zai-Suo
 • Light Armor Merchant :Tao Ba-Ben
 • Local Messenger :Ki Tei-Woo
 • Local Messenger :Shua-Lao Zhuangi
 • Local Supplier :Luoi Bai-Kung
 • Local Supplier :Qui-Le Bian
 • Magician :Kai-Feo Guai
 • Magician :Zhao Shuai-Nang
 • Male Hairdresser :She-Jua Ge
 • Male Tattooer :Ba-Nung Cioi
 • Medium Armor Merchant :Geng Bai-Fuang
 • Medium Armor Merchant :Vang Tei-Woo
 • Melee Weapon Merchant :Mu So-Suang
 • Melee Weapon Merchant :Nao Li-Qiao
 • Melee Weapon Merchant :Sun Nai-Da
 • Melee Weapon Merchant :Tao Bai-Kung
 • Range Weapon Merchant :Geng Xo-Yuang
 • Range Weapon Merchant :Jeoi Li-Qiao
 • Raw Materials Merchant :Vao Pei-Ziao
 • Raw Materials Merchant :Zhao Ma-Seng
 • Sage :Cai-Ci Du
 • Stable Boy :Vao Pa-Sang
 • Tools Merchant :Hiang Zai-Suo
 • Tools Merchant :Pu-Fu Tao
 • Cities of Intuition Kami Welcomer
 • Cities of Intuition Karavan Welcomer
 • zora_kami_masterBack to Witherings